Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.
 1. Personas datu apstrādes pārzinis

  SIA “Jūrmalas Mežaparki”, turpmāk saukta – “JMP”.
  Vienotais reģistrācijas Nr. 40003483845
  Garkalnes iela 1, Jūrmala, LV-2011
  Tālrunis + 371 67732317
  e-pasts: info@jmp.lv

 2. Pārziņa kontaktinformācija

  Nosaukums: SIA “Jūrmalas Mežaparki”
  Tālrunis + 371 67732317
  e-pasts: info@jmp.lv

 3. Kāda ir šīs privātuma aizsardzības politikas darbības joma?

  Šī “JMP” Privātuma aizsardzības politika, turpmāk tekstā – Privātuma politika, attiecas uz “JMP”  praksi attiecībā uz informāciju, ko “JMP”  ievāc par tās klientiem un interesentiem, ieskaitot “JMP”  produktu un pakalpojumu izmantošanu, kā arī “JMP”  interneta vietnes www.jmp.lv, turpmāk – “Vietne”, apmeklēšanu. Jebkādas izmaiņas, ko mēs veiksim šajā Privātuma politikā, tiks publicētas Vietnē.

 4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

  “JMP” apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

  • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
  • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu “JMP”  saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
  • saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
  • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no “JMP”  un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas “JMP” leģitīmās (likumīgās) intereses.
 5. Sīkdatņu politika

  Tāpat kā lielākā daļa interaktīvo vietņu, mēs izmantojam sīkdatnes, lai sniegtu Jums labāku servisu un saprastu, kas Jūs esat un kā mēs varam palīdzēt Jums vislabākajā iespējamajā veidā. Sīkdatnes tiek izmantotas datu plūsmas un satura optimizēšanas kontrolei. Apmeklējot mūsu mājas lapu, Jūs piekrītat, ka mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju.

 6. Informācijas nodošana trešajām personām

  Informāciju par jums mēs varam atklāt saviem darbiniekiem, menedžeriem, piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem, ja ir pamatoti nepieciešams šajā Privātuma politikā norādītajiem nolūkiem.
  Papildus tam informāciju par jums mēs varam atklāt:

  • ja mums tas ir jādara saskaņā ar likumu;
  • Tik lielā mērā, cik tas atbilst normatīvajiem aktiem;
  • nolūkā aizsargāt savas tiesības un intereses (ieskaitot jūsu datu sniegšanu trešajām pusēm ar mērķi piedzīt parādus, ko jūs esat parādā mums);

  Jūsu personas datus mēs nenododam trešajām pusēm, izņemot šajā Privātuma politikā paredzētajos gadījumos.

 7. Jūsu personas datu izmantošana

  Mūsu apkopotie personas dati tiek izmantoti tikai šajā Privātuma politikā norādītajiem nolūkiem.
  Jūsu personas datus mēs varam izmantot, lai:

  • sniegtu jums iespēju izmantot mūsu Tīmekļa vietni un (vai) Lietotni un ar to starpniecību sniegtos pakalpojumus;
  • nosūtītu jums cenu piedāvājumu;
  • nodrošinātu nepārtrauktu Tīmekļa vietnes un (vai) Lietotnes pilnveidošanu un attīstību;
  • noslēgtu ar jums līgumu un to izpildītu;
  • piegādātu iegādātās preces un sniegtu pasūtītos pakalpojumus;
  • piestādītu faktūrrēķinus un pārsūtītu tos jums;
  • pārvaldītu parādus, kā ar mērķi iekasēt jūsu maksājumus;
  • nosūtītu jums paziņojumus, sarakstītos ar jums;
  • pa pastu, elektronisko pastu vai ar citu līdzekļu starpniecību nosūtītu mūsu jaunumu izsūtnes un citu informāciju, kas saistīta ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, kas mūsuprāt jums ir vajadzīga (jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādām jaunumu vai informācijas izsūtnēm, paziņojot mums par to, rakstot uz elektronisko pastu vai mainot sava konta iestatījumus).
 8. Kā Mēs aizsargājam Personas datus

  Mēs nodrošinām Personas datu konfidencialitāti, veicot atbilstošus drošības pasākumus un ievērojot normatīvo aktu prasības un tajos paredzētos pienākumus.
  Klienta interešu aizsardzības nolūkos nepārtraukti attīstām savus drošības procesus un pasākumus. Šādi drošības pasākumi ietver personāla, informācijas un tehnisko resursu, IT infrastruktūras, kā arī ēkas, kurā darbojamies, aizsardzību. Šo pasākumu ietvaros nodrošinām atbilstošu informācijas aizsardzības līmeni, lai nepieļautu trešo personu neautorizētu piekļuvi. Protams, datu pārraide internetā pati par sevi ir nedroša, un mēs nevaram garantēt drošību ar interneta starpniecību pārsūtītajiem datiem.

 9. Cik ilgi Mēs glabājam datus

  Mēs glabājam Personas datus tikai tādu laika periodu, kāds nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos mērķus, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Datu glabāšanas laika posma noteikšanai Mēs izmantojam kritērijus, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām saistībām, tai skaitā Mēs ņemam vērā arī Klientiem paredzētās tiesības, piemēram, nosakot datu glabāšanu uz laika periodu, kādā var tikt pieteikti ar darījumu saistītie prasījumi, ja tādi rastos. Anonimizētu datu glabāšanai netiek piemēroti ierobežojumi, taču arī tos mēs glabājam tikai nepieciešamajā apjomā un ilgumā. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai informācija par Klientu ir pareiza un aktuāla. Tādēļ aicinām Klientu Mūs informēt par jebkurām izmaiņām Klienta sniegtajā informācijā.
  “JMP” glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

  • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
  • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā JMP vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
  • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
  • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

  Kad minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

 10. Tiesības iepazīties ar datiem

  Jūs varat mums iesniegt rakstisku lūgumu (pa pastu, pa elektronisko pastu vai ar piegādi uz mūsu juridisko adresi) par informācijas par ar jums saistītu datu izmantošanu sniegšanu jums, ka tā ir pieejama, jums ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem un zemāk norādīto informāciju:

  • datu izmantošanas mērķi;
  • attiecīgo personas datu kategorijas;
  • datu saņēmēji vai datu saņēmēju kategorijas, kurām bija atklāti vai tiks atklāti jūsu personas dati;
  • ja iespējams, paredzētais personas datu glabāšanas laikposms, ja nav iespējams, kritēriji, ko piemēro šā laikposma noteikšanai;
  • ja dati netiks saņemti tieši no jums, visa zināmā informācija par to saņemšanas avotiem.

  Uz šādiem lūgumiem mēs atbildam noteiktajā kārtībā un termiņos, turklāt mēs cenšamies informāciju jums sniegt pēc iespējas ātrāk, taču ne vēlāk kā 30 dienu laikā no jūsu lūguma saņemšanas brīža.
  Pēc jūsu lūguma šādi dati rakstveidā tiks nosūtīti uz norādīto adresi vai elektroniskā pasta adresi.

 11. Tiesības pieprasīt datu dzēšanu (“Tiesības būs aizmirstam”)

  Papildus tam jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs iznīcinām jūsu personas datus. Neskatoties uz to, šī tiesība nav absolūta un to var pamatot, ja pastāv viens no zemāk uzskaitītajiem iemesliem:

  • personas dati vairāk nav nepieciešami mērķu, kuriem tiek tika savākti, sasniegšanai vai izmantoti citādā veidā;
  • jūs nolēmāt atsaukt savu piekrišanu jūsu personas datu izmantošanai, ja jūsu datu izmantošana notiek tikai uz jūsu piekrišanas pamata un nav nekāda cita pamatojuma jūsu personas datu izmantošanai;
  • jūsu personas datu izmantošana notiek nelikumīgi.
 12. Noteikumi un nosacījumi

  Šī tīmekļa vietne, ieskaitot saturu, kā arī satura atlasi un izkārtojumu katrā atsevišķajā lapā vai lapu kopumā, pilnībā pieder “JMP”.
  Atverot un izmantojot vietni www.jmp.lv Jūs piekrītat šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

  • Šī tīmekļa vietne, ieskaitot saturu, kā arī satura atlasi un izkārtojumu katrā atsevišķajā lapā vai lapu kopumā, pilnībā pieder “JMP”.
   Visas tiesības aizsargātas.
  • Jums ir atļauts uzglabāt rasējumus, datu lapas un drošības instrukcijas no “JMP” vietnes savā datorā un drukāt to kopijas tikai personiskai, nekomerciālai izmantošanai.
  • Jebkura cita veida izmantošana, pavairošana, tulkošana, pielāgošana, kārtošana, jebkura cita pārveidošana, šīs vietnes izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā un ar jebkuriem līdzekļiem, pilnīgi vai daļēji, bez iepriekšējas “JMP” rakstiskas atļaujas, ir aizliegta.

  Kaut arī mēs esam centušies sniegt precīzu un aktuālu informāciju, mēs neesam juridiski atbildīgi par jebkurām kļūdām, izlaidumiem vai maldinošu informāciju, kā arī par šīs vietnes satura apskates rezultātā veikto darbību sekām.

Ievadiet meklējamo frāzi un spiediet ENTER!