Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

1. Personas datu apstrādes pārzinis

SIA “Jūrmalas Mežaparki”, turpmāk saukta – “JMP”.
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003483845
Garkalnes iela 1, Jūrmala, LV-2011
www.jmp.lv

2. Pārziņa kontaktinformācija

Tālrunis + 371 67732317
e-pasts: info@jmp.lv

3. Kāda ir šīs privātuma aizsardzības politikas darbības joma?

JMP Privātuma aizsardzības politika (turpmāk tekstā – „Privātuma politika”) attiecas uz JMP  praksi attiecībā uz informāciju, ko JMP  ievāc par tās klientiem un interesentiem, ieskaitot informāciju par JMP  produktu un pakalpojumu izmantošanu, kā arī JMP  interneta vietnes www.jmp.lv (turpmāk – “Vietne”) apmeklēšanu. Jebkādas izmaiņas, ko veiksim šajā Privātuma politikā, tiks publicētas Vietnē.

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

JMP apstrādā klientu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu JMP  saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar klienta – datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no JMP  un klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas JMP leģitīmās (likumīgās) intereses.

5. Sīkdatņu politika

Tāpat kā lielākā daļa interaktīvo vietņu, mēs izmantojam sīkdatnes, lai sniegtu Jums labāku servisu un saprastu, kas Jūs esat un kā mēs varam palīdzēt Jums vislabākajā iespējamajā veidā. Sīkdatnes tiek izmantotas datu plūsmas un satura optimizēšanas kontrolei. Apmeklējot mūsu mājas lapu, Jūs piekrītat, ka mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju.

6. Informācijas nodošana trešajām personām

Informāciju par jums mēs varam atklāt saviem darbiniekiem, menedžeriem, piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem, ja tas ir pamatoti nepieciešams šajā Privātuma politikā norādītajiem nolūkiem.
Papildus tam informāciju par jums mēs varam atklāt:

 • ja mums tas ir jādara saskaņā ar likumu;
 • tik lielā mērā, cik tas atbilst normatīvajiem aktiem;
 • nolūkā aizsargāt savas tiesības un intereses (ieskaitot jūsu datu sniegšanu trešajām pusēm ar mērķi piedzīt parādus, ko jūs esat parādā mums);

Jūsu personas datus mēs nenododam trešajām pusēm, izņemot šajā Privātuma politikā paredzētajos gadījumos.

7. Jūsu personas datu izmantošana

Mūsu apkopotie personas dati tiek izmantoti tikai šajā Privātuma politikā norādītajiem nolūkiem.
Jūsu personas datus mēs varam izmantot, lai:

 • sniegtu jums iespēju izmantot mūsu Vietni un (vai) lietotni un ar to starpniecību sniegtos pakalpojumus;
 • nosūtītu jums cenu piedāvājumu;
 • nodrošinātu nepārtrauktu Vietnes un (vai) lietotnes pilnveidošanu un attīstību;
 • noslēgtu ar jums līgumu un to izpildītu;
 • piegādātu iegādātās preces un sniegtu pasūtītos pakalpojumus;
 • piestādītu faktūrrēķinus un pārsūtītu tos jums;
 • pārvaldītu parādus, ar mērķi iekasēt jūsu maksājumus;
 • nosūtītu jums paziņojumus, sarakstītos ar jums;
 • pa pastu, elektronisko pastu vai ar citu līdzekļu starpniecību nosūtītu mūsu jaunumu izsūtnes un citu informāciju, kas saistīta ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, jums ir vajadzīga (jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādām jaunumu vai informācijas izsūtnēm, paziņojot mums par to rakstiski uz elektronisko pastu vai mainot sava konta iestatījumus).

8. Kā mēs aizsargājam personas datus

Mēs nodrošinām personas datu konfidencialitāti, veicot atbilstošus drošības pasākumus un ievērojot normatīvo aktu prasības un tajos paredzētos pienākumus.
Klienta interešu aizsardzības nolūkos nepārtraukti attīstām savus drošības procesus un pasākumus. Šādi drošības pasākumi ietver personāla, informācijas un tehnisko resursu, IT infrastruktūras, kā arī ēkas, kurā darbojamies, aizsardzību. Šo pasākumu ietvaros nodrošinām atbilstošu informācijas aizsardzības līmeni, lai nepieļautu trešo personu neautorizētu piekļuvi. Protams, vienmēr jāņem vērā, ka datu pārraide internetā pati par sevi ir nedroša, un mēs nevaram garantēt drošību ar interneta starpniecību pārsūtītajiem datiem.

9. Cik ilgi mēs glabājam datus

Mēs glabājam personas datus tikai tādu laika periodu, kāds nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos mērķus, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Datu glabāšanas laika posma noteikšanai mēs izmantojam kritērijus, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām saistībām, tai skaitā mēs ņemam vērā arī klientiem paredzētās tiesības, piemēram, nosakot datu glabāšanu uz laika periodu, kādā var tikt pieteikti ar darījumu saistītie prasījumi, ja tādi rastos. Anonimizētu datu glabāšanai netiek piemēroti ierobežojumi, taču arī tos mēs glabājam tikai nepieciešamajā apjomā un ilgumā. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai informācija par klientu ir pareiza un aktuāla. Tādēļ aicinām klientu mūs informēt par jebkurām izmaiņām klienta sniegtajā informācijā.
JMP glabā un apstrādā klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ir spēkā ar klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā JMP vai klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Kad minētie apstākļi izbeidzas, klienta personas dati tiek dzēsti.

10. Tiesības iepazīties ar datiem

Jūs varat mums iesniegt rakstisku lūgumu (pa pastu, pa elektronisko pastu vai ar piegādi uz mūsu juridisko adresi) par informācijas, kas saistīta ar jūsu datu izmantošanu, sniegšanu jums. Jums ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem un zemāk norādīto informāciju:

 • datu izmantošanas mērķi;
 • attiecīgo personas datu kategorijas;
 • datu saņēmēji vai datu saņēmēju kategorijas, kurām bija atklāti vai tiks atklāti jūsu personas dati;
 • ja iespējams, paredzētais personas datu glabāšanas laikposms, ja nav iespējams, kritēriji, ko piemēro šā laikposma noteikšanai;
 • ja dati netika saņemti tieši no jums, visa zināmā informācija par to saņemšanas avotiem.

Uz šādiem lūgumiem mēs atbildam noteiktajā kārtībā un termiņos – mēs cenšamies informāciju jums sniegt pēc iespējas ātrāk, taču ne vēlāk kā 30 dienu laikā no jūsu lūguma saņemšanas brīža.
Pēc jūsu lūguma šādi dati rakstveidā tiks nosūtīti uz norādīto adresi vai elektroniskā pasta adresi.

11. Tiesības pieprasīt datu dzēšanu (“Tiesības būs aizmirstam”)

Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs iznīcinām jūsu personas datus. Neskatoties uz to, šī tiesība nav absolūta un to var pamatot, ja pastāv viens no zemāk uzskaitītajiem iemesliem:

 • personas dati vairāk nav nepieciešami mērķu, kuriem tie tika savākti, sasniegšanai vai izmantoti citādā veidā;
 • jūs nolēmāt atsaukt savu piekrišanu jūsu personas datu izmantošanai, ja jūsu datu izmantošana notiek tikai uz jūsu piekrišanas pamata un nav nekāda cita pamatojuma jūsu personas datu izmantošanai;
 • jūsu personas datu izmantošana notiek nelikumīgi.

12. Noteikumi un nosacījumi

Atverot un izmantojot vietni www.jmp.lv, Jūs piekrītat šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

 • Šī Vietne, ieskaitot saturu, kā arī satura atlasi un izkārtojumu katrā atsevišķajā lapā vai lapu kopumā, pilnībā pieder JMP.
  Visas tiesības aizsargātas.
 • Jums ir atļauts uzglabāt rasējumus, datu lapas un drošības instrukcijas no “JMP” vietnes savā datorā un drukāt to kopijas tikai personiskai, nekomerciālai izmantošanai.
 • Jebkura cita veida izmantošana, pavairošana, tulkošana, pielāgošana, kārtošana, jebkura cita pārveidošana, šīs vietnes izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā un ar jebkuriem līdzekļiem, pilnīgi vai daļēji, bez iepriekšējas JMP rakstiskas atļaujas, ir aizliegta.

Kaut arī mēs esam centušies sniegt precīzu un aktuālu informāciju, mēs neesam juridiski atbildīgi par jebkurām kļūdām, izlaidumiem vai maldinošu informāciju, kā arī par šīs Vietnes satura apskates rezultātā veikto darbību sekām.

Sazinies ar mums

Lūdzu ievadiet vārdu, uzvārdu!
Lūdzu ievadiet e-pastu!
Lūdzu ievadiet tālruni!
Lūdzu ievadiet ziņu!
Ievadītais kods nav pareizs!
Paldies, Jūsu ziņa ir nosūtīta!